Kommunen/samarbejde

Vi har et tæt og godt samarbejde med Svendborg Kommune. Her opridses både vores samarbejdspartnere, vores forpligtigelser og de tilbud forældre kan benytte sig af.  

KIM: Hver 8. uge har vi et "konsultativt internt møde" med psykolog, talepædagog og fys/ergo fra  PPR i kommunen. Mødet forkortes KIM. Her har vi som personale mulighed for, at få sparring på spørgsmål, bekymringer eller gode råd. Proceduren er, at vi spørger jer forældre noget tid inden, om vi må drøfte noget vedr. jeres barn på mødet. Får vi tilladelse, drøfter vi det og giver efterfølgende tilbagemelding til jer. Se evt. under "PPR" Svendborg Kommune.

 

PPR: er Kommunens pædagogiske, psykologisk rådgivning. Her kan I selv tage kontakt til, hvis I har bekymring eller brug for rådgivning i forhold til jeres barns udvikling. Vi kan også i samarbejde med jer, indstille dertil. Oftest har barnet været drøftet på KIM, inden indstilling. Man kan bla. indstille til talepæd., psykolog og ergoterapeut. Se evt. under "PPR" Svendborg Kommune.

Familieafdelingen: Er det sted hvor sagsbehandler tager sig af sager om børn der har behov for ekstra støtte. Det er her hvor familien kan få hjælp hvis der er udfordringer i familien og med barnet, som kræver redskaber udefra. I kan selv rette henvendelse hvis I er bekymret for jeres barn/familesituation. Vi har som dagtilbud pligt til at underrette Familieafdelingen, hvis vi er bekymret for et barns trivsel eller udvikling. Vi underretter helst i en dialog med jer og sagsbehandler her i huset. Et møde kan etableres, hvor vi beskriver vores bekymring, hvor I giver jeres udlægning og herefter tager sagsbehandler oplysninger med tilbage, og finder ud af, om der skal sættes hjælp ind, eller hvilke redskaber der kan støtte og afhjælpe situationen. I vil efterfølgende blive indkaldt til et møde med sagsbehandler og sammen arbejder I videre. Vi har som fagperson skærpet underretningspligt, og har derfor også pligt til at underrette i tilfælde af forældres evt. manglende samtykke til underretning. Det er heldigvis sjældent det sker. Registrerer vi en spirende bekymring vedr. et barn, orienterer vi altid jer som det første og indleder et samarbejde med jer forældre, hvilket ofte har positivt udfald. Der vil typisk have været handleplan/gode råd fra KIM inden underretning. Man kan også sagtens vælge i samarbejde, at underrette for at hente hjælp, samtidig med en handleplan og et samarbejde i børnehaven. Leder af børnehaven, er altid med til de møder der er bekymring tilknyttet. Se evt. under "Familieafd." Svendborg Kommune hvor der også bruges et "bekymringsbarometer" som rettesnor for indsats.

Hvornår opstår en bekymring for et barns trivsel? Det er ting som: Registrering af manglende eller forsinket udvikling, udadreagerende adfærd, indadvendt adfærd som tristhed, højt konfliktniveau, tegn på manglende overskud og forståelse hos forældre i samspil med barnet over tid, frygt/ ængstelse og manglende tillid hos barnet, manglende indlevelsesevne og empati hos barnet. Dette er nogle af de signaler vi påbegynder et samarbejde omkring. 

 

Lovgivningen siger: Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt:

 

"Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særligt støtte" Se evt. mere under underretningspligt på "Ankestyrelsens hjemmeside"

 

Der hvor der IKKE orienteres til forældre om underretning/bekymring er ved mistanke om seksuelle overgreb eller vold. Dette er mhp. ikke at sløre en efterforskning. Her vil politiet kontakte forældre.

 

Resursepædagoger: Børnegrupper, eller enkelte børn kan i perioder stå i vanskeligheder eller udfordringer, som vi har brug for ekstra resurser til. Vi har mulighed for at søge en resurseindsats til en gruppe børn, eks. hvis der er mønstre der skal brydes for trivsel, fx. mobning mm. Resurseindsatsen er består ofte i en resursepædagog, der er i huset i en periode, og laver en handleplan med os. Det kan ogsåå være et enkelt barn der har behov for en ekstra indsats i en periode, her bliver der så også lavet en handleplan. Ofte er resursepædagogen delt mellem mange børnehaver, og er her 2-3 dage om ugen i 12 uger. Søges der indsats til et enkelt eller 2 børn, laves det altid i samarbejde med jer forældre. Er det til gruppen af børn på stuen, orienteres alle forældre. Se evt. under "Børneintra" Svendborg Kommune.

 

Familierådgivningen i Møllergade: I Møllergade er et tilbud til børn og familier  (0-18 år) hvor man kan søge rådgivning uden at være henvist nogen steder fra. Der kan tilbydes forløb med rådgivning og lign. Alle kan frit henvende sig hertil for råd og vejledning. Se evt. "Familierådgivning" Svendborg Kommune.

 

Slutteligt skal skrives, at al indsats bør betragtes som hjælp, og at tidlig indsats fordrer en god skolestart, et godt skoleliv og har langvarig god effekt op i voksenlivet. Tidlig samarbejde og indsats, har oftest en afgørende betydning for barnets trivsel, udvikling og videre liv.